Rekrutacja do II edycji projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie od 9 września 2021r. do 28 września 2021r. Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mlodzinastart@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników danej edycji projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Rekrutacja do I edycji

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie od 5 maja 2021r. do 24 maja 2021r. Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mlodzinastart@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników danej edycji projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 6

tel. kom. 609-466-555

tel. stacjonarny: (42) 636-34-69

e-mail: mlodzinastart@inkubator.org.pl

Informacje o projekcie

Projekt „MŁODZI NA START” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

CELEM PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 80 osobom bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (40 kobiet i 40 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym osobom, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz z niepełnosprawnościami, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., zamieszkałym/uczącym się na obszarze województwa łódzkiego, w okresie 01.03.2021-30.06.2023.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego,
 2. są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub biernymi zawodowo,
 3. są w wieku 18-29 lat,
 4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: szkolenie pn. „ABC BIZNESU” dla 80 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne).
 2. Pomoc eksperta dotacyjnego dla 80 osób (7 godz./osobę): pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.
 3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: dla 80 uczestników projektuw wysokości 23050,00 zł/osobę.
 4. Fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 80 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2800 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

– I edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – kwiecień 2021 r.

– II edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – wrzesień 2021 r.

– III edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – listopad 2021 r.

– IV edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – styczeń 2022 r.

PLANOWANE EFEKTY:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 80 (40 K, 40 M)
 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 78 (39 K, 39 M)
 3. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 78 (39 K, 39 M)
 4. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 56 (28 K, 28 M)
 5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 8 (4 K, 4 M)
 6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 8 (4 K, 4 M)
 7. Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 2 (1 K, 1 M)
 8. Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 56 (28 K, 28 M)
 9. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 24 (12 K, 12 M)
 10. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 4 011 166,88 zł
 11. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 80 (40 K, 40 M)

Wartość projektu: 4 002 984,40

Dofinansowanie projektu: 3 962 235,18

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: mlodzinastart@inkubator.org.pl.